Terapeuta ocupacional – Educador/a social

ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS

Respondre el formulari

Fins el 01/05/2023


SALARI: 35.587 euros bruts anuals, amb possibilitat de carrera professional segons conveni i direcció per objectius.

PERFIL  PROFESSIONAL I DEL LLOC DE TREBALL

LLOC DE TREBALL: Terapeuta Ocupacional – Educador/a Social.

FORMACIÓ:

 • Titulat/da Grau Mig.

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Planificació i realització de la intervenció educativa, en funció de la millora clínica del pacient i coordinat amb l’equip clínic i el docent.
 • Disseny, realització i avaluació dels tallers i altres activitats grupals amb formulació dels objectius, les activitats a dur a terme i la metodologia de treball.
 • Intervenció en el desenvolupament de l’eix terapèutic educatiu (PTI).
 • Atenció individualitzada acompanyant la vinculació del pacient.
 • Acompanyament terapèutic, si és necessari, principalment a l’ ingrés o l’alta.
 • Complementació correcta de la història clínica.
 • Participació regular i activa en les reunions o sessions internes de l’equip.
 • Col·laboració activa amb el coordinador per tal de millorar la qualitat i l’organització.
 • Seguiment de les guies de pràctica clínica proposades per la direcció del centre i dels protocols assistencials i organitzatius del servei.
 • Col·laboració en l’elaboració de memòries i documents institucionals.
 • Participació i col·laboració en les tasques de formació, docència i recerca portades a terme pel servei.
 • Compliment de les normes de seguretat i salut de l’empresa.
 • Participació i col·laboració en l’assoliment dels objectius del contracte amb el Servei Català de la Salut.
 • Seguir les normes de confidencialitat i protecció de dades de l’entitat d’acord amb la normativa vigent.
 • Donar compliment a les recomanacions de bones pràctiques ambientals definides pel Grup CHM Salut Mental.
 • Totes aquestes funcions son descriptives vinculades al conveni de referència i en cap cas limitades, es a dir, poden haver-hi funcions que no estiguin relacionades i que igualment s’hagin de fer.

EXPERIÈNCIA:

 • Es valorarà l’experiència en Salut Mental en l’àmbit comunitari i de coordinació entre serveis, i la formació en tècniques específiques.

CONDICIONS LABORALS

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: maig 2023.
 • JORNADA SETMANAL: 36 hores setmanals teòriques (1.620 hores any).

ALTRES CONEIXEMENTS:

 • LLENGÜES: català, castellà i es valorarà coneixements d’anglès.
 • APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència)

 • PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
 • CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, indicant-hi la REF: 004/2023CHMLC.

Skip to content