Monitor/a pis de reinserció – tractament addiccions

ATRA ASSOCIACIÓ

Respondre el formulari

Fins el 24/06/2024


SALARI: 1.625,51€ bruts mensuals x 12 pagues + plus festiu. Jornada completa

1. Lloc de treball:

 • Necessitem: Monitor/a.
 • Entitat: ATRA / Grup ATRA.
 • Horari: Horaris rotatius Matí -Tarda i caps de setmana. (Corretorns)
 • Jornada: 39h/setmanals ( hi ha un període de 30h). Ubicació: Pis de Reinserció Egara (Terrassa).
 • Temporalitat: Del 24 de Juny al 15 de Setembre.
 • Característiques del servei: El Pis Reinserció és un recurs de reinserció amb règim residencial, que té com a objectiu consolidar l’autonomia i promoure la vinculació activa de la persona drogodependent amb la seva realitat social, oferint unes condicions de vida normalitzades en un medi urbà. Proporciona ajuda i suport per mantenir un estil de vida saludable i per facilitar la total integració de la persona a la societat.

2. Titulació: Altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

3. Descripció:

Funcions:

Representació institucional:

 • Actuar com a model de conducta.
 • Supervisar que es compleixi el RRI, i intervenir en cas contrari.

Dinamització i conducció del tractament:

 • Fer seguiment del procés d’acollida dels nous ingressos (revisió pertinències, recollida de mostres d’orina,…)
 • Dur a terme tasques d’observació, intervenció i registre.
 • Ser responsable de fer valoracions, per exposar i treballar a la reunió d’equip.
 • Fer tutories individuals.
 • Revisar i retornar planificats.
 • Dirigir la reunió de dinàmica de grup.
 • Realitzar intervenció grupal en els espais quotidians: dirigir sobretaules, etc.

Coordinació interna i externa:

 • Participar setmanalment de la reunió d’equip.
 • Fer i enviar informe mensual a la direcció del servei.
 • Informar a la direcció del servei de les incidències.
 • Dur a terme les coordinacions habituals de seguiment dels casos. Es fa amb supervisió per part del director/a de servei.
 • Supervisar els/les professionals en pràctiques i coordinar amb el/la coordinador/a de pràctiques del centre de formació, si la direcció del servei li ha delegat la tasca.

Gestió de documentació:

 • Elaborar els informes amb la supervisió de la direcció del servei.
 • Responsabilitzar-se que la història estigui al dia: Omplir registre de PTI, full de registre de tutories, etc. de cada resident.
 • Llegir el diari d’equip a l’iniciar el torn, i escriure al diari d’equip al finalitzar el torn.

Infraestructures:

 • Vetllar pel bon funcionament i manteniment de la infraestructura del recurs, fent d’això una tasca educativa per a les persones residents, pel que fa a higiene, cura i manteniment de l’espai.

Millores del programa:

 • Proposar i participar en l’elaboració, revisió i millora del programa i processos, protocols i documents de registres.

Requisits:

 • Titulació: Altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.
 • Es valorarà formació i experiència en salut mental i drogodependències i/o persones sense llar.
 • Experiència: Imprescindible experiència amb addiccions.
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Competències: Domini del català i del castellà. Capacitat de planificació i organització, de treball en equip, d’iniciativa, maduresa i autocontrol emocional, capacitat de posar límits, posicionar-se i de maneig de grups.

4. Contacte:

 • Persones interessades enviar CV a: Meritxell Alcaraz
 • Correu electrònic: coord.pisegara@grupatra.org

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànic

Ves al contingut