TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
El certificat digital: informació i recursos per sol·licitar-lo

Des de l'octubre de l'any 2018 les entitats que hagin de realitzar qualsevol tràmit amb les Administracions Públiques (ja sigui amb l'Ajuntament, la Generalitat o amb l'Estat) ho han de fer a través de mitjans telemàtics.

Això vol dir que per a realitzar tràmits tant habituals com sol·licitar subvencions o pagar impostos serà imprescindible que la vostra entitat disposi de Certificat Digital.

Amb l’objectiu de facilitar-vos l'obtenció del certificat, des de Torre Jussana posem a la vostra disposició materials i recursos que us permetran conèixer els tipus de Certificats Digitals que hi ha, així com els passos que cal seguir per poder realitzar la descàrrega.

És una certificació electrònica oficial per a persones físiques i per a representats/es de persones jurídiques, que vincula unes dades de verificació de signatura i en confirma la seva identitat electrònicament. Per tant, permet garantir la identitat d’un subjecte i la seva representativitat.

Gairebé totes les administracions públiques disposen de certificats digitals propis. Tot i això, hi ha certificats que permeten operar amb més d’una o amb totes les administracions.

En aquest especial ens centrarem en els certificats autentificats per empreses certificadores públiques. Són els següents:

 • IdCAT: certificat digital de persona física. L’organisme que autentifica la identitat física és la Generalitat de Catalunya.

 • Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT): certificat digital del representant legal d’una persona jurídica. L’organisme que autentifica la identitat és un organisme estatal.

Pel que fa al MobileID, el certificat digital per a persones físiques de l'Ajuntament de Barcelona que permetia realitzar alguns tràmits associatius com les subvencions, ja no es pot sol·licitar. Tot i això, els que ja estan tramitats seran vàlids durant 5 anys, a comptar des de la data de la seva tramitació.

A continuació, i de forma general, us exposem quins tràmits es poden realitzar amb cadascun dels certificats:

 • IdCAT: certificat de persona física, expedit per la Generalitat de Catalunya. Com en el cas del Mobile ID, l’IdCat no autentifica entitats. Ara bé, hi ha alguns tràmits que es poden presentar en nom d’una associació a través de l’IdCAT de la persona representant legal de l’entitat. Les subvencions dels diferents departaments o els diferents tràmits amb el registre d’associacions són alguns d’aquests tràmits. A més, també permet realitzar tràmits electrònics amb l’Ajuntament i amb la Diputació de Barcelona (DIBA)*.
  *Per aquells tramits que l’Ajuntament de Barcelona i la DIBA permetin realitzar amb el certificat de persona física de la persona que ostenta la representació legal de l’associació.

 • Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT): certificat que permet autentificar persona físiques i jurídiques. Per autentificar una associació cal sol·licitar el certificat del representant de la persona jurídica, tot i que aquest certificat estigui vinculat a la persona que ostenta el càrrec de presidència de l’associació. Permet realitzar qualsevol tràmit amb qualsevol administració pública, ja sigui d’àmbit local, autonòmic o estatal. Per exemple, es poden realitzar tràmits amb Hisenda, amb la Seguretat Social o presentar sol·licituds de subvencions, ja siguin de de l’Ajuntament, de la DIBA, de la Generalitat, o de qualsevol Ministeri, entre d’altres tràmits.

Recurs relacionat

Video-Infografia: Certificacions digitals: comparativa entre Mobile ID i FNMT

Recomanació

Des de Torre Jussana us recomanem sol·licitar el certificat digital de la FNMT, ja que és el que representa la forma jurídica d’associació i, a més, permet fer qualsevol tràmit amb qualsevol administració, independentment de si és d’àmbit local o no. Per tant, dona més autonomia davant de petites accions o sol·licituds com, per exemple, modificar dades de la situació censal de l’entitat a l’Agència Tributària.

FNMT
 
IdCat
 

Sol·licitud del certificat de la FNMT

Vàlid per a persones jurídiques i per a tràmits amb totes les administracions)

Important: Explicació vàlida per a Windows. Per a tutorials sobre com fer-ho amb d’altres sistemes operatius, consultar les preguntes més freqüents de la web de la FNMT.

 • Pas 1: verificació de les consideracions prèvies

  • Tot el procés s’ha de realitzar en el mateix ordinador.

  • No actualitzar ni formatejar l’ordinador durant el procés de sol·licitud.

  • La sol·licitud només es pot fer a través d’Internet Explorer o de Mozilla Firefox. S’aconsella actualitzar-los abans de començar.

  • Aturar l’antivirus durant la realització dels tràmits.

 • Pas 2: Sol·licitud del certificat

  • Entrar a l’espai sol·licitar certificat de representant legal de persona jurídica, de la pàgina web de la FNMT.

  • Emplenar el formulari de sol·licitud del certificat.

  • Un cop emplenada i enviada la sol·licitud rebreu un correu electrònic amb un codi de sol·licitud. Cal conservar aquest codi perquè es requerirà al llarg del procés.

 • Pas 3: Acreditació de l’entitat

  • Sol·licitar cita prèvia presencial a l’oficina d’Hisenda.

  • El dia de la cita prèvia caldrà la següent documentació per acreditar l’entitat:

   • El codi de sol·licitud (obtingut pas 2)

   • DNI de la persona responsable legal de l’associació

   • Certificat de dades registrals del registre d’associacions on l’entitat estigui registrada. En aquest certificat hi han de constar les dades de l’associació, el nom de la persona que ostenta el càrrec de representant legal de l’entitat i la vigència del seu càrrec. Aquest document ha d’estar expedit en els 15 dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat.

    Com obtenir el certificat de dades registrals de l’associació?

    Aquest certificat s’ha de sol·licitar al registre d’associacions on està registrada l’entitat. A continuació us expliquem els procediments d’obtenció d’aquest certificat en els casos dels registres d’associacions més habituals en el sector.

    • Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

    Tràmit per a la obtenció del certificat de dades registrals

    En l’apartat d’observacions de la sol·licitud es recomana especificar que la demanda es fa per tal d’obtenir el certificat digital i que cal que hi constin les dades de la persona que ostenta el càrrec de presidència, així com la vigència del càrrec.

    Aquest tràmit, que pot durar entre 10 i 15 dies, es pot realitzar de forma presencial o bé, per internet si es disposa de certificat electrònic personal.

    • Registre d’Associacions del Ministeri de l’Interior

    Tràmit per a la obtenció del certificat de dades registrals. Cal emplenar la instància i el model 790.

    Es recomana que en la instància s’hi especifiqui que la sol·licitud es fa per obtenir el certificat digital i que cal que hi constin les dades de la persona que ostenta el càrrec de presidència i la vigència del seu càrrec.

    Per realitzar el tràmit, que pot trigar entre 1 o 2 setmanes en fer-se efectiu, cal enviar la instància i el model 790 en paper per correu postal o certificat a la següent adreça: c/ Amador de los Ríos, 7 28010 Madrid.

    • Registre d’Associacions de la Secretaria General de l’Esport

     Les entitats registrades a la Secretaria General de l’Esport poden obtenir el certificat de dades registrals a través d’un d’aquest canals:

    • Registre d’Associacions del Ministeri de Justícia

    Tràmit per a la obtenció del certificat de dades registrals

    En aquest espai trobareu la sol·licitud que caldrà descarregar i emplenar. Un cop emplenada s’haurà de presentar en paper a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya: c/ Caballero, 52 (Les Corts).

 • Pas 4: Descarregar el certificat

  • Tant bon punt es pugui fer la descàrrega s’enviarà un avís per correu electrònic. És possible que no es pugui realitzar fins a 2h després d’haver fet l’autentificació.

  • La descàrrega del certificat s’ha de realitzar en l’apartat de “descarrega certificat” de la pàgina web de la FNMT.

  • Caldrà fer el pagament del tràmit (on line), a través de targeta de crèdit (Visa o Mastercard).

  • Finalment, es podrà realitzar la descarrega indicant el NIF de l’associació i el codi de sol·licitud.

Altres recursos sobre com tramitar el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

PREGUNTES FREQÜENTS sobre el Certificat digital de la FNMT

El certificat digital només serveix per relacionar-se amb l’Agència Tributària?

No. Serveix per a qualsevol expedient d’una Administració pública i per a qualsevol tràmit, com per exemple, les subvencions. També serveix per poder facturar a l’Administració pública, mitjançant la factura electrònica.

La signatura digital és el mateix que el certificat digital de la FNMT?

No exactament. Per signar digitalment un document cal fer-ho amb el certificat digital. Tanmateix, és habitual que s’utilitzin per a la mateixa funció, sense establir diferències.

Podem aconseguir el certificat digital si el càrrec de president/a està caducat?

No

El certificat digital de la FNMT caduca?

Sí. Té una validesa de 2 anys.

El certificat digital només es pot instal·lar en un sol ordinador?

No. Un cop descarregat a l’ordinador on vas fer la sol·licitud, pots exportar-lo a tants ordinadors com vulguis.

La nostra entitat pot tenir el certificat digital a nom d’alguna persona que no sigui la que ostenta el càrrec de presidència?

El certificat digital ha d’anar a nom de la persona que ostenta el càrrec de presidència, de persona representant legal de l’entitat. Si el representant legal de l’entitat és una altra persona, llavors, el certificat haurà d’anar a nom d’aquesta persona.

S’han de tornar a fer tots els tràmits quan canviï la persona que ocupa la presidència de l’entitat?

Sí.

El certificat IdCAT serveix com a substitut del certificat digital de la FNMT?

No. Són dos certificats diferents i cadascun permet fer tràmits diferents amb diferents administracions públiques. A més, l’idCAT és un certificat de persona física i, per tant, només permet fer tràmits en nom de l’associació si l’administració corresponent ha aprovat que aquell tràmit es pot fer amb un certificat de persona física en nom d’una associació.

La meva entitat disposa d’un certificat digital anterior a l’1 de juliol de 2016. És vàlid?

Sí, fins a la seva data de caducitat. Però no es podrà renovar. Caldrà obtenir el de certificat de representant legal de la persona jurídica.

Es pot anul·lar un Certificat digital?

Sí. Es pot fer en qualsevol moment, de manera presencial, per telèfon o a través de la web.

Què és la Direcció Electrònica Habilitada?

És un servei del Ministeri d’Hisenda que permet a les entitats rebre notificacions administratives. Evita a l’entitat haver de revisar la bústia periòdicament.

Sol·licitud de l’IdCAT

El certificat IdCAT es pot obtenir de forma presencial o per internet.

Presencialment:  Per obtenir-lo de forma presencial cal que us dirigiu a una entitat de registre IdCAT. Localitzeu la més propera

Per internet: els passos que cal seguir són els següents:

 • Pas 1. Abans de la sol·licitud:
 • Pas 2: Introduir les dades personals
 • Pas 3: Confirmar les dades personals
 • Pas 4: Sol·licitar certificat
 • Pas 5: Autentificació
  • Per finalitzar l’obtenció cal dirigir-se a qualsevol entitat de registre IdCAT amb l’original i la fotocòpia del document d’identitat que heu utilitzat en la sol·licitud.
  • Recordeu que cal demanar cita prèvia.

Altres recursos sobre com tramitar l’IdCat

Sol·licitud del Mobile ID

Certificat per a persones físiques que en determinats tràmits com les subvencions, permet la representació de persones jurídiques. Vàlid, únicament, per a tràmits amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Pas 1: Descarregar l’aplicació al nostre telèfon mòbil
 • Pas 2: Registrar-se
 • Pas 3: Acreditar-se
  • Dirigir-se a una Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). Recordeu que cal demanar cita prèvia perquè us puguin atendre.
  • Portar algun document que us identifiqui (DNI o similar) i la fotocòpia d’aquest.
 • Pas 4: Activar la identitat
  • En el pas 3 obtindràs un document on hi constaran les teves dades i el codi d’activació de la identitat digital (CAID).
  • Atenció! No perdre ni llençar el CAID atès que serveix per desbloquejar la identitat en cas de bloqueig accidental o voluntari o recuperar la identitat en cas de canvi de dispositiu o SIM.
  • El  número CAID cal introduir-lo a l’aplicació per tal d’activar i confirmar l’autentificació.

Altres recursos sobre com tramitar el Mobile ID:

Certificat digital de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) (Vàlid per a persones jurídiques i per a tràmits amb totes les administracions) IDCat (Certificat per a persones físiques que, en alguns tràmits i convocatòries de subvencions permet la representació de persones jurídiques) Altres recursos

Contacteu amb cada organització per sol·licitar-lo.

- Taula Entitats Sarrià (per entitats de Sarrià – St. Gervasi)

- SCiE La Lira (Per entitats de Sant Andreu)

- Calàbria 66 (Per entitats de l’Eixample)

- FACEPA (Per entitats de Sant Martí)

- Teixint Connexions (Per entitats de Gràcia)

- Coord. Entitats Poble Sec (Per entitats del Poble Sec)

- Secretariat Entitats Sants, Hostafrancs i La Bordeta (Per entitats de Sants-Montjuïc)

- Fed. d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) (Per entitats veïnals)

- Federació Ateneus Catalunya (Per ateneus)

- Federació d’Entitats Gitanes de Catalunya (FAGIC) (Per entitats gitanes)

- Districte de Nou Barris - Projecte Nou Barris Digital (Per entitats del districte). Contacte: nbdigital@coopelafabrica.cat

- Centre Cívic Font de la Guatlla (Per entitats del barri)

- Centre Cívic Vil·la Florida (Per entitats del barri)

- Assoc. Casal Font d’en Fargas (Per entitats del barri)

- Centre de Recursos Juvenils de Barcelona (Per entitats juvenils)

- Xarxa BCN Antirumors (Per entitats d’interculturalitat)

- Torre Jussana (Per a totes les entitats de BCN)

Contacta amb TJ

ADREÇA
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona

HORARI ESPECIAL D'ESTIU - ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dll. a dv. de 9 a 14 h.
Tancat per vacances del 1 al 26 d'agost.

IMPORTANT
Per a venir presencialment a informar-se o a sol·licitar algun servei cal sol·licitar cita prèvia:


HORARIS D'OBERTURA DEL CENTRE:
De dll. a dv. de 8 a 15 h.
Tancat per vacances del 1 al 26 d'agost.

TJ et recorda
Segueix-nos!