TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
EL VOLUNTARIAT

QUÈ ÉS EL VOLUNTARIAT?

El voluntariat és el conjunt de persones que dediquen una part del seu temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat en general sense esperar res a canvi. Els voluntaris efectuen un servei de tipus cívic com a compromís d'actuacions a favor de la societat i de la persona. Així doncs i tal com marca la llei s'entén per voluntariat el conjunt d'activitats d'interès general, dutes a terme per persones físiques, sempre que aquestes no es realitzin en virtut d'una relació laboral, funcionarial, mercantil o qual­sevol altra retribuïda i que reuneixi els requisits següents:

  • Amb caràcter altruista i solidari.
  • De lliure realització, sense que tingui la seva causa en una obligació personal o deure jurídic.
  • Sense contraprestació eco­nòmica, sense perjudici del dret al reemborsament de les despeses que ocasioni l'exercici de l'activitat voluntària.
  • Portada a terme a través d'organitzacions privades o públiques, i d'acord amb programes o projec­tes concrets.

QUÈ NO ÉS VOLUNTARIAT?

No es considera voluntariat:

  • Les actuacions voluntàries aïllades, esporàdiques o prestades al marge d'organitza­cions públiques o privades sense ànim de lucre, executa­des per raons familiars, d'amistat o bon veïnatge.
  • Les activitats que substituieixen el treball retribuït.

ON ES REALITZA UNA TASCA VOLUNTÀRIA?

Les accions voluntàries es desenvolupen dins del marc d'entitats sense ànim de lucre que tenen per objectiu la millora de la societat en general i que tenen una estructura democràtica de funcionament. Aquestes entitats faciliten i canalitzen la participació ciutadana, i garanteixen una societat forta, plural, i amb capacitat per a donar resposta a les seves pròpies necessitats.

Torna a les ofertes de voluntariat

Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI PER A CONSULTES PRESENCIALS I PER TELÈFON
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!