SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA 2021

Preguntes més freqüents sobre la convocatòria 2021

Boto_QUI2
Boto_COM3
Boto_ATORGA2

ENS HI PODEM PRESENTAR?

En el PUNT 3Sol·licitants” de la Convocatòria d’aquest 2021 s’estableix qui pot ser beneficiari/a d’aquesta subvenció i en el PUNT 4Condicions i requisits” s’indiquen els aspectes que han de complir els projectes o activitats que siguin objecte de la sol·licitud.

En general, s’hi poden presentar persones físiques i jurídiques sense perjudici de les particularitats descrites en el PUNT 15 “Valoració del projecte” de la Convocatòria, en el qual s’especifiquen els criteris concrets per a cada àmbit temàtic o programa. Així doncs, dins de cada àmbit temàtic o programa es determina quines persones físiques o jurídiques s’hi poden presentar i quines persones físiques o jurídiques en queden excloses.

Les entitats sol·licitants hauran de tenir seu social o delegació en el terme municipal de Barcelona, excepte en aquells casos que s’especifiquen en el PUNT 15 de la convocatòria, dins de cada àmbit temàtic o programa.

D’acord amb el PUNT 4 de la convocatòriaCondicions i requisits“, els projectes i/o activitats han de contemplar els aspectes següents:

 1. Han de tenir objectius i finalitats coincidents amb el contingut que s’estableix en la convocatòria.
 2. Han de complementar o suplir la competència municipal en aquestes matèries.
 3. S’han de fer al terme municipal de Barcelona, des d’una dimensió de districte o de ciutat, o fora d’aquesta en el cas que es considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat.
 4. Han de ser sense afany de lucre. En cas contrari, hauran de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
 5. S’han d’iniciar i han de finalitzar dins de l’any objecte de la convocatòria (de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021) o del curs escolar 2021-2022, si així s’especifica en l’àmbit temàtic al que es concorri.
 6. Les sol·licituds presentades han d’evitar el llenguatge discriminatori i sexista en la seva redacció.
 7. El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat/col·lectiu amb els que l’Ajuntament ja col·labori (conveni, subvenció o contractació).
 8. Que el projecte sigui realitzable tenint en compte les circumstàncies en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Enguany és important remarcar que no es podrà demanar subvenció 2021 per les mateixes activitats de la convocatòria 2020 prorrogades i ja subvencionades. Pot coincidir en dates el projecte 2021 amb el 2020 prorrogat, però no es subvencionarà el mateix projecte. Els departaments tècnics revisaran això perquè no es produeixin subvencions “duplicades”.

Com fer la sol·licitud i presentar-la?

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 27 de gener de 2021, ambdós inclosos. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

El tràmit de sol·licitud podeu iniciar-lo aquí.

Pel que fa a la forma, la sol·licitud de la subvenció s’haurà de fer per via telemàtica a través del certificat digital (IdCAT, IdCAT Mòbil, Certificat FNMT de representant i qualsevol altre certificat acreditat per entitats oficials de certificació).

Sobre l’obtenció o la renivació del certificat digital, consulteu:

   Especial de TJ sobre certificat digital.

Per realitzar la sol·licitud de la subvenció (cada sol·licitud correspon a un projecte), heu d’entrar a la pàgina del tràmit telemàtic.

Un cop autenticats amb el certificat digital, us trobareu amb la següent pantalla:

Tal i com es veu en la imatge, cal seguir els següents passos:

1. Fer clic en “Descripció del projecte“: allà trobareu el “Document bàsic 2“, el document on heu de descriure el vostre projecte. Un cop emplenat, recordeu guardar-lo en format PDF.

2. Fer clic a “Sol·licitud de subvenció“: La sol·licitud és el document que us permetrà identificar-vos i identificar el vostre projecte. És aquí on haureu d’adjuntar el “Document bàsic 2″ que heu emplenat anteriorment.

3. Un cop finalitzat el tràmit, descarregueu i guardeu el comprovant de la sol·licitud ja que conté les dades de registre.

 

Si necessiteu aportar documentació complementària o més endavant se us requereix alguna altra documentació, ho podreu fer a través de l’apartat “Annexió de documents a sol·licituds enregistrades“.

Document bàsic 1

(instància de la sol·licitud que s’ha d’emplenar a l’hora de fer el tràmit telemàtic)

Part 1 | DADES DEL/LA SOL·LICITANT

Dades de la persona o entitat sol·licitant: nom, NIF, adreça, correu electrònic, etc. És necessari facilitar el correu electrònic de l’entitat perquè l’Ajuntament pugui realitzar les comunicacions pertinents relacionades amb la resolució de la sol·licitud.

Part 2 | Dades del projecte

Denominació, lloc de realització, codi de modalitat (àmbit temàtic, programa i àmbit territorial), despesa total del projecte i import total sol·licitat. La casella “Despesa total projecte” ha de reflectir el mateix valor que indicareu en el Pressupost del Document bàsic 2. Aquest valor serà el que caldrà justificar si no es presenta una reformulació del projecte durant el període establert per a efectuar-la. “Import total sol·licitat”: és la casella que determina la quantitat que se sol·licita a l’Ajuntament. Cal tenir en compte els imports màxims que es poden demanar en cada àmbit. Si no s’especifica en la convocatòria vol dir que no hi ha imports màxims.

Part 3 | Declaració responsable del/la President/a de l’entitat [...]

Si marqueu amb una [X] la casella del punt que parla sobre estar al corrent amb les obligacions tributàries, Seguretat Social i amb la Hisenda Municipal… el que esteu dient és que NO doneu permís a l’Ajuntament perquè faci la comprovació per ell mateix i, per tant, caldrà que aporteu la documentació vosaltres mateixos, a partir de la resolució provisional.

Document bàsic 2

(descripció del projecte)
 • No cal que s’entregui el mateix format i model. Es pot presentar en un altre format però, com a mínim, hi han de constar els ítems del model que ofereix l’Ajuntament (per això, es pot fer servir el document d’ajuda “Guió – Descripció bàsica del projecte”).
 • No té límit de pàgines.
 • En l’epígraf 6 “Finançament de l’entitat” de l’apartat A “SOBRE L’ENTITAT” cal fer una estimació dels ingressos i de les despeses que heu tingut fins al 31/12/2020.
 • En l’epígraf 6 “Perspectiva de gènere” de l’apartat B “SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ” cal explicar les mesures que l’entitat contempla per treballar aquesta qüestió. Tant en els documents de funcionament general de l’entitat (estatuts, missió, finalitats, etc.) com en el projecte i en la seva metodologia.
    Pel que fa a aquesta qüestió us facilitem l’enllaç a una Guia de suport en perspectiva de gènere.
 • En l’epígraf 10 “Pla de viabilitat econòmica del projecte” de l’apartat B “SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ” és on exposareu, argumentareu i justificareu la previsió de les despeses que heu calculat i per les quals sol·liciteu la subvenció. El pressupost haurà de mostrar un equilibri entre els ingressos i les despeses, ja que el resultat final ha de ser 0. A més, en la partida d’ingressos, és important que visibilitzeu la capacitat que té la vostra entitat pel que fa als recursos propis que podeu generar. Mostrar la vostra solidesa econòmica és un argument que acredita que el projecte, per al qual sol·liciteu la subvenció, és sostenible en el temps.

Una sol·licitud correspon a un projecte. En el Document bàsic 1 podreu indicar a quin àmbit territorial o temàtic i, en el cas dels àmbits temàtics, a quin programa presenteu la vostra sol·licitud.

Es poden presentar tants projectes com cada persona o entitat sol·licitant vulgui, ja que no hi ha límit en el nombre de projectes diferents. Ara bé, s’ha de tenir en compte, les incompatibilitats que hi ha en cada àmbit temàtic i programa.

Consulteu a la convocatòria els requisits i criteris de valoració específics de cada àmbit:

  Convocatòria 2021.

Quantitat de la subvenció:

Tots els programes fan públiques les dotacions que disposen i presenten un topall màxim de diners que es poden sol·licitar. Tot i això, hi ha àmbits per als quals no s’ha estipulat un topall. Per tant, si no figura en la convocatòria és que no s’ha estipulat i, per tant, l’entitat pot sol·licitar la quantitat que cregui oportuna per al projecte. Aquesta informació la trobareu en el punt 8 de la Convocatòria “La quantia de la subvenció i conceptes subvencionables”.

Això no vol dir, però, que es concedeixi la quantitat sol·licitada. Per norma general, la quantitat de la subvenció atorgada no superarà el 50% del pressupost total del projecte (incloent tots els òrgans gestors, en el cas en què s’hagi presentat el mateix projecte en més d’una modalitat), i per això es recomana a les entitats que en el pressupost la quantitat sol·licitada no sobrepassi aquest percentatge.

Per exemple: si un mateix projecte es presenta a dos àmbits diferents (sempre que sigui en els casos permesos a les bases), la quantitat de la subvenció atorgada serà, per norma general, del 25% a cada àmbit, donat que la suma de la quantitat atorgada per al projecte serà del 50%.

Conceptes subvencionables:

Les despeses subvencionables s’especifiquen al punt 8 de la Convocatòria.

Són subvencionables les despeses següents, en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d’execució del projecte, activitat o servei, sempre que l’àmbit temàtic al qual es concorre no indiqui el contrari al punt 15 “Requisits i Criteris de valoració específics”:

 • Recursos humans. Nòmines i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona física o jurídica.
 • Lloguers: arrendaments de béns immobles i béns mobles.
 • Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.
 • Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria, etc.
  • Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina.
  • Assegurances: S’inclouran totes les despeses d’assegurança de persones i d’aquells béns mobles i/o immobles que s’hagin utilitzat per a la realització de les activitats descrites en el projecte, així com dels actes organitzatius que figuren en el projecte.
  • Material tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de l’activitat.
  • Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció).
  • Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció).
  • Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària.
  • Transport – missatgeria: S’inclouran totes les despeses necessàries per al transport de paqueteria, productes i mercaderies necessaris per a l’execució del projecte.
  • Publicitat i propaganda: Corresponen a les publicacions (cartells, fulletons o altres elements de difusió). Caldrà recordar en els citats materials de difusió i publicitat s’haurà de fer constar “Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona”, d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortitzacions estarà subjecte a les condicions següents:
   • Que les subvencions no hagin contribuït a la compra de béns.
   • Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.
   • Que el cost es refereixi al període subvencionable.

A més, i de manera específica, en cada àmbit temàtic i programa hi poden haver determinades despeses que es poden incloure com a subvencionables. Aquesta informació la trobareu al PUNT 15 de la convocatòria.

RECORDEU:

Quan s’hagin de fer despeses de més de 15.000 euros (sense IVA) en el cas de prestacions de serveis o lliurament de béns, i per aquelles despeses de més de 40.000 euros (sense IVA) en el cas d’execució d’obres, tal i com indica la base 18a, s’hauran d’incorporar tres pressupostos sol·licitats i argumentar el motiu de l’adjudicació, en cas de no ser la proposta més avantatjosa econòmicament.

 • Les realitzades amb data anterior a l’inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.
 • Les inversions, ja siguin en equips i material inventariable o d’immobles, que no estiguin previstes específicament en la Convocatòria.
 • Les finançades per un altre finançador.
 • Les despeses de publicitat i propaganda on no consti la frase “amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona…”.
 • Els imports indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.
 • Els interessos de demora i els càrrecs bancaris per mala gestió o incompliments legals, les provisions per possibles pèrdues o deutes, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
 • Les despeses de procediments judicials que impliquin a l’entitat.
 • Altres despeses que s’indiquin en cada àmbit temàtic i programa (PUNT 15 de a la Convocatòria).

En PUNT 15 de la Convocatòria s’estableixen els criteris de valoració (generals i específics) dels projectes que sol·liciten aquesta subvenció.

Concretament, en els criteris generals de valoració de projectes, en l’apartat d’impacte, tant a projectes de ciutat com de districte, hi ha un dels apartats que inclou:

5.- Beneficis ambientals (ambientalització d’esdeveniments, economia circular, etc.) i socials (contractació sostenible, etc.) del projecte.

A grans trets es tracta de seguir aquests principis de sostenibilitat i consum responsable:

 • Ambiental: promoure l’estalvi energètic
 • Organitzacional: assegurar una gestió de persones digne.
 • Materials i productes: prendre consciència de l’origen i l’ús d’aquests.
 • Social: garantir la continuïtat de l’acció en el temps

L’objectiu és la incorporació de pràctiques d’ambientalització i de compra i contractació sostenible, en els projectes i materials que s’utilitzen.

Alguns exemples: utilització de gots i vaixella reutilitzable a les festes, materials de difusió amb materials reciclats i certificats, contractació de serveis a entitats d’inserció social o de l’economia social i solidària, adquisició de productes d’alimentació de proximitat, ecològic o de comerç just, etc.

Com a novetat d’aquesta Convocatòria, les entitats han d’especificar en la sol·licitud les mesures ambientals i de contractació i compra sostenible previstes pel desenvolupament del projecte, específicament al:

Document bàsic 2, apartat B.

Sobre El Projecte presentat a subvenció, PUNT 7:Beneficis ambientals i socials del projecte“.

En aquesta convocatòria també s’exigeix el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la qual es determina quines són les obligacions de transparència de les entitats en funció de l’origen públic dels diners que gestionen.

 1. Si es perceben més de 100.000 euros anuals de subvencions o ajuts públics o si,
 2. Un 40% o més dels ingressos anuals de l’entitat provenen de subvencions o ajuts públics (mínim: més de 5.000 euros).

Si compliu un d’aquests casos, esteu subjectes al que marca la Llei en el títol II, què és el següent:

 • Fer pública la informació subjecta a la llei de transparència. Que és la següent:
  • Informació institucional i organitzativa
  • Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial.
  • Gestió administrativa
 • Tota aquesta informació ha d’estar publicada en la pàgina web de l’associació, si pot ser, en un apartat específic. Ha d’estar presentada de forma clara, estructurada, en format reutilitzable i actualitzada periòdicament.
 • La responsabilitat de la informació publicada recau en l’entitat i responen d’ella els membres de l’òrgan de govern o els patrons.

Per a conèixer quina informació concreta cal publicar, podeu consultar la següent guia:

   Guia de Transparència per les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics, elaborada per la Generalitat de Catalunya.

Atorgament, reformulació i justificació

Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds, aquestes seran valorades per les persones tècniques responsables de subvencions de cada àmbit. Els criteris de valoració i la puntuació per a cada punt es troben en l’apartat 15 de la convocatòria.

Cap a finals del mes de maig (aproximadament), tindrà lloc la publicació de la resolució provisional de l’atorgament de les subvencions. Tant la resolució provisional com posteriorment la definitiva es faran a través del BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). Un cop publicades, aquelles entitats que hagin incorporat a la sol·licitud de la subvenció  el seu número de telèfon i el seu correu electrònic rebran a través d’aquests canals la notificació informant-les d’aquestes resolucions.

A més, a la web de l’Ajuntament de Barcelona i a la web de Torre Jussana es penjarà un enllaç al BOPB.

En l’atorgament provisional hi constarà el nom de les associacions amb el seu NIF, l’import atorgat i si han d’entregar documents o si tenen justificacions pendents d’altres subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

És a partir de la data d’aquesta publicació quan les entitats disposen de 10 dies hàbils per:

 1. Presentar la documentació que els falti per entregar.
 2. Presentar la reformulació del projecte.
 3. Presentar al·legacions.
 4. Renunciar a la subvenció

Recordeu que aquelles subvencions que en la resolució provisional apareguin com a proposades per a atorgar i a les entitats sol·licitants no se’ls requereixi presentar documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva sense necessitat de notificar-la en la resolució final.

De la mateixa manera, les subvencions que estiguin proposades per a denegar (per requisits tècnics o per no haver arribat a la nota mínima), sense que les entitats sol·licitants hagin presentat al·legacions en el termini establert, tindran caràcter de definitives.

Això vol dir que aquestes sol·licituds només sortiran publicades en la resolució provisional i no apareixeran en la resolució definitiva.

En condicions normals hi ha un termini màxim de 2 mesos des de la finalització del projecte subvencionat (data indicada en la sol·licitud) per presentar la justificació.

El tràmit de justificació únicament es pot realitzar telemàticament, a través del següent enllaç:

  Pàgina de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat

Els documents que cal presentar són:

 • la instància de sol·licitud,
 • la memòria d’activitats, 
 • la memòria econòmica.
 • declaració responsable del/la beneficiari/ària i/o representant legal de l’entitat conforme les factures aportades són les úniques originals (no hi ha altres còpies de les mateixes factures presentades al mateix temps, a efectes de justificació de subvenció, en altres administracions públiques).
 • Factures o documents probatoris equivalents de les subvencions atorgades, diligenciats pel representant legal del/la beneficiari/ària de la subvenció, fent constar “Aquest document s’ha utilitzat per justificar una subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona.

Com en el cas de la presentació de la sol·licitud, en la justificació, l’Ajuntament també facilita models per a aquests documents. Els trobareu un cop resolta la convocatòria, en el mateix espai on hi ha penjades les Bases i la Convocatòria de la subvenció:

  Pàgina de Subvencions de l’any en curs.

Per justificar econòmicament la subvenció, s’han de presentar, com a mínim, factures per un import equivalent a la quantia rebuda per part de l’Ajuntament. Seguint els límits següents, també es poden presentar tiquets com a document acreditatiu de despesa.

 • Tiquet: el tiquet és aquell document on hi apareixen les dades de l’establiment on hem fet la compra i els conceptes de la compra.
 • Factura: es diferencia del tiquet pel fet que hi apareixen les dades de la persona física o jurídica que ha realitzat la despesa.

A l’hora de justificar els diners de la subvenció es permet fer-ho amb tiquets en un percentatge diferent depenent de l’import atorgat. La relació és la següent:

Àmbit Districte:
 • Subvencions fins a 500 euros:  com a màxim 50% de l’import atorgat en tiquets.
 • Subvencions entre 501 i 1.000 euros: com a màxim 25% de l’import atorgat en tiquets.
 • Subvencions superiors a 1.000 euros: els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat i fins un màxim de 300 euros.
Àmbit ciutat:
 • Els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat fins a un màxim de 300 euros.

NECESSITEU MÉS AJUDA

Entitats, som el vostre centre d’informació sobre la convocatòria general de subvencions BCN.
Responem les vostres consultes i dubtes a:

SESSIONS INFORMATIVES!

Consulteu el calendari de sessions informatives
que ofereixen els diferents districtes i sectors a la web de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.