CONVOCATÒRIA 2022

La Convocatòria 2022 de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a activitats, serveis i projectes de districte i de ciutat va tancar el seu període de sol·licitud el dia 31 de gener de 2022.

 

Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds, aquestes seran valorades per les persones tècniques responsables de subvencions de cada àmbit. Els criteris de valoració i la puntuació per a cada punt es troben en el PUNT  15 de la Convocatòria.

Cap a finals del mes de maig (aproximadament), tindrà lloc la publicació de la resolució provisional de l’atorgament de les subvencions. Tant la resolució provisional com posteriorment la definitiva es faran a través del BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). A més a més, a la web de l’Ajuntament de Barcelona i a la web de Torre Jussana es penjarà un enllaç al BOPB.

En l’atorgament provisional hi constarà el nom de les associacions amb el seu NIF, l’import atorgat i si han d’entregar documents o si tenen justificacions pendents d’altres subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

És a partir de la data d’aquesta publicació quan les entitats disposen de 10 dies hàbils per:

  1. Presentar la documentació que els falti per entregar.
  2. Presentar la reformulació del projecte
  3. Presentar al·legacions.
  4. Renunciar a la subvenció.

Aquests quatre supòsits cal formalitzar-los de manera telemàtica accedint amb el vostre certificat digital a través del següent enllaç .Abans de poder fer clic a Continuar, se us demanarà les dades de contacte i el Número de referència del tràmit que el trobareu al justificant de presentació de la vostra sol·licitud.

Aquest cop, a diferència de quan vau fer la sol·licitid,  hi entreu per “Annexió de documents a sol·licituds enregistrades”.

RECORDEU:

Aquelles subvencions que en la resolució provisional apareguin com a proposades per a atorgar i a les entitats sol·licitants no se’ls requereixi presentar documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva sense necessitat de notificar-la en la resolució final.

De la mateixa manera, les subvencions que estiguin proposades per a denegar (per requisits tècnics o per no haver arribat a la nota mínima), sense que les entitats sol·licitants hagin presentat al·legacions en el termini establert, tindran caràcter de definitives.

Això vol dir que aquestes sol·licituds només sortiran publicades en la resolució provisional i no apareixeran en la resolució definitiva.

Tenir la documentació a punt ajudarà a agilitzar el procés d’atorgament de les subvencions que heu sol·licitat per fer realitat els vostres projectes. Així evitareu requeriments per aportar documentació i que es demori el procés.

Recordeu que la documentació requerida s’especificarà en la resolució provisional i disposareu d’un termini de 10 dies hàbils per presentar-la de forma telemàtica. I no oblideu que si no presenteu aquesta documentació acreditativa, se us denegarà la subvenció en la resolució definitiva.

Per tant, us animem a tenir a mà i actualizada la següent documentació:

  • Informació identificativa: Documentació identificativa de la persona sol·licitant, ja sigui persona jurídica (NIF de l’entitat, Estatuts, Inscripció al Registre que correspongui, NIF i poders de la persona representant legal) o bé persona física (NIF).

Tingueu en compte que no caldrà presentar aquesta documentació en cas d’entitats inscrites al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona amb la documentació actualitzada. Per tant, assegureu-vos que teniu la documentació al dia i si us cal fer alguna modificació, podeu tramitar-ho a través del següent enllaç.

  • Seu social: Documentació acreditativa de tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona (excepte els supòsits detallats en la Convocatòria).
  • Obligacions fiscals: Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), així com amb la Seguretat Social (TGSS), l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) i la resta d’Administracions. Recordeu que en el Document bàsic 1 de la sol·licitud podíeu autoritzar a l’Ajuntament per fer la comprovació per ell mateix d’aquesta informació. Si vau deixar en blanc la casella referent a les obligacions fiscals que es trobava a la Declaració responsable del/la President/a, ja vau donar permís a l’Ajuntament per comprovar aquestes dades.
  • Justificació de subvencions anteriors: Documentació acreditativa d’haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
  • Declaració de transparència: Les entitats beneficiàries de subvencions per un import superior a 10.000€ estan obligades a informar a l’Ajuntament de Barcelona de les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. Trobareu un model de Declaració de transparència al següent enllaç.

Altres documents requerits a cadascun dels àmbits temàtics (podeu consultar-ho a la Convocatòria a l’apartat “Requisits i Criteris de valoració específics”).

Cap a finals del mes de maig (aproximadament), tindrà lloc la publicació de la resolució provisional de l’atorgament de les subvencions a través del BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). És a partir de la data d’aquesta publicació quan les entitats disposen de 10 dies hàbils per presentar la reformulació del projecte per aquelles sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment en què l’import atorgat és inferior a l’import sol·licitat a la instància de sol·licitud, i sempre que això afecti a l’execució del projecte.

El fet que les persones sol·licitants no presentin la reformulació al seu projecte en aquest termini, suposa que l’executaran d’acord amb el projecte presentat en la sol·licitud i es considerarà que aquest és l’import a l’hora de valorar la justificació del projecte. Aquest supòsit restarà condicionat, si escau, a les possibles modificacions del projecte que pugui presentar la persona sol·licitant durant l’execució del mateix, i que hauran de ser aprovades o denegades per l’òrgan competent.

Cal tenir en compte que s’estableix un màxim d’un 10% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

Per a la presentació telemàtica de la reformulació consulteu el següent enllaç:

  Model orientatiu de reformulació

Si heu realitzat un canvi de presidència durant el procés de tramitació de la subvenció (és a dir, des de la sol·licitud fins a la justificació) cal que ho notifiqueu a l’òrgan gestor corresponent.

Per a fer-ho, haureu de presentar la documentació corresponent a través del tràmit de la subvenció. Primer, us haureu d’identificar amb el mateix certificat digital amb el qual vau fer la sol·licitud i anar a “Annexió de documentació”. A través d’aquest, podeu annexar el certificat de renovació de junta al vostre expedient. En cas que no disposeu del certificat digital que vau utilitzar (si la sol·licitud es va fer amb l’IDCat de l’antic president/a, per exemple), podeu presentar la documentació al registre electrònic a través d’una instància genèrica.

És probable que, un cop realitzat aquest tràmit, des dels diferents òrgans gestors es posin en contacte amb vosaltres per tal que compulseu la documentació presentada i d’aquesta manera s’enviï al Fitxer General d’Entitats. Una altra opció és que vosaltres directament presenteu la documentació al Fitxer d’entitats a través del següent enllaç: Canvi de dades FGEC

Per a altres canvis que puguin haver-hi (canvi del nom de l’entitat, de NIF, etc.), haureu de seguir el mateix procediment descrit anteriorment.

Les persones beneficiàries de la subvenció, en el cas de no haver comunicat anteriorment el compte bancari o haver-ne modificat les dades, podran realitzar la designació d’aquest compte telemàticament o en suport paper seguint les instruccions publicades per l’Ajuntament de Barcelona:  Procediment de designació del compte bancari

A les bases reguladores s’estableix que en cas que el vostre projecte sigui subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona cal fer constar en els materials de difusió i publicitat que elaboreu la frase: Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona – Districte de… o Direcció de… / Institut…, d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

 

En el següent enllaç podeu consultar aquesta normativa gràfica al web de l’Ajuntament, així com descarregar els logotips en diversos formats:

  Normativa gràfica de l’Ajuntament de Barcelona

NECESSITEU MÉS AJUDA

Entitats, som el vostre centre d’informació sobre la convocatòria general de subvencions BCN.
Responem les vostres consultes i dubtes a:

Si ens envieu un correu electrònic, si us plau, feu-ho amb l'assumpte: "Justificacions 2022".