+ info sobre CRITERIS TRANSVERSALS

Com ja us vam avançar a la notícia sobre les noves bases reguladores de la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona publicada el passat 24 de novembre al BOPB, s’incorporen nous criteris transversals que fan referència a la perspectiva ecosocial del projecte, al consum responsable i a la perspectiva intercultural. Aquests s’afegeixen al ja existent sobre perspectiva de gènere.

Per tal de complementar la informació sobre els criteris transversals i com incorporar–los en la sol·licitud de la subvenció, podeu consultar el material següent:

  Presentació de la Sessió informativa: Criteris d’avaluació transversals

PERSPECTIVA DE GÈNERE

A la pròpia Convocatòria ja s’indica com a com requisit que les activitats o els serveis que es proposen han de ser coherents amb els valors, les polítiques i les pràctiques municipals, especialment pel que fa a la sostenibilitat i la transversalitat de gènere. I té pes als criteris generals de valoració tant pel que fa a Districte com a Ciutat ja que la incorporació de gènere suposa 0,4 punts si:

 • L’entitat incorpora la igualtat de gènere en el seu funcionament (estatuts, objectius, missió, trajectòria i/o estructura organitzativa).
 • A títol d’exemple: composició paritària a l’equip directiu, formació en igualtat de gènere, protocol per assegurar l’ús d’una comunicació inclusiva, pla intern per facilitar la conciliació.
 • La igualtat de gènere s’incorpora en el projecte presentat a partir de la seva metodologia (implementació, seguiment i avaluació) i/o del contingut (atenent als objectius, activitats, població destinatària, valors que promou).

Per conèixer les especificitats de cada àmbit i programa, consulteu el següent enllaç.

Qüestions de manera transversal:

A títol d’exemple:

 • Disseny del projecte en col·laboració amb l’associació de dones del districte.
 • Es preveu servei de guarda d’infants en totes les activitats que s’organitzin.
 • S’han dissenyat indicadors per calcular l’impacte específic del projecte sobre les dones.
 • Es convoca un premi per reconèixer l’aportació de les dones en un sector on predomina el gènere masculí.
Al Document bàsic 2 de la sol·licitud:

Tot i que cal incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal al Document 2, hi ha en alguns apartats on hi consta de manera específica:

A) SOBRE L’ENTITAT

A l’apartat 3 “Breu descripció del/de la sol·licitant” s’inclou l’apartat “Igualtat de gènere a l’entitat”:

A l’apartat 4 “Principals projectes i/o serveis desenvolupats” cal especificar els beneficiaris directes per sexes:

A l’apartat 5 “Base social i recursos humans del/de la sol·licitant” cal detallar per gènere el número de persones associades, assalariades i voluntàries:

 

B) SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ

A l’Epígraf 6 sobre “Perspectiva de gènere” heu explicar les mesures que l’entitat contempla per treballar aquesta qüestió. Tant en els documents de funcionament general de l’entitat (estatuts, missió, finalitats, etc.) com en el projecte i en la seva metodologia:

Per a més informació sobre aquest criteri i la seva incorporació, consulteu:

  Guia de suport en perspectiva de gènere.

PERSPECTIVA ECOSOCIAL, L’AMBIENTALITZACIÓ I EL CONSUM RESPONSABLE

Cal tenir en compte l’aplicació transversal d’aquest criteri ja que s’inclou dins dels criteris generals de valoració tant pel que fa a Districte com a Ciutat, suposant 0,4 punts la  incorporació de la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable en el projecte quan:

 • El projecte incorpora, en les seves diferents fases, accions concretes amb beneficis ambientals i socials. En són exemples el foment de l’alimentació sostenible, l’ambientalització d’esdeveniments, l’ús d’energies renovables, la contractació i la compra sostenible de serveis i productes (inclosa l’economia social i solidària i la compra local), el foment del transport públic, la prevenció de residus, etc.

Per conèixer les especificitats de cada àmbit i programa, consulteu el següent enllaç.

Qüestions de manera transversal:

A títol d’exemple:

 • Difusió en mitjans digitals i ús de paper reciclat i/o amb certificació
 • Contractació de serveis a entitats d’inserció social o de l’economia social i solidària
 • Adquisició de productes d’alimentació de proximitat, ecològic o de comerç just
 • Utilització i/o promoció del transport públic i de la bicicleta
 • Lloguer o ús compartit de material en comptes d’adquirir-lo de nou
 • Donació d’ excedents alimentaris o altres materials a altres entitats
Al Document bàsic 2 de la sol·licitud:

Tot i que s’ha d’incorporar de manera transversal al Document 2, hi ha apartats a on es fa referència  de manera específica a la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable:

B) SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ

A l’Epígraf 7 sobre “Incorporació de la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable del projecte” heu de descriure breument les accions que incorpora el projecte en les seves diferents fases (planificació, execució, avaluació, etc.) que maximitzen els beneficis cap a la societat i el medi ambient i en minimitzen els impactes negatius:

Per a més informació sobre aquest criteri i la seva incorporació, consulteu:

  Guia d’aplicació per a entitats del criteri Incorporació de la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable en el projecte.

PERSPECTIVA INTERCULTURAL

La incorporació de la perspectiva intercultural és una de les novetats d’enguany. Se li dóna la mateixa rellevància que a la resta de criteris transversals, incloent-se dins dels criteris generals de valoració tant pel que fa a Districte com a Ciutat, suposant 0,4 punts quan:

 • L’entitat incorpora la perspectiva intercultural en els seus estatuts, objectius o missió, memòria d’activitats i/o estructura organitzativa.
 • A títol d’exemple: utilitzar diverses llengües en les comunicacions diàries (internes o externes), adaptar els espais de l’entitat per a les pràctiques culturals diverses, celebrar les festivitats a l’entitat, procurar que la simbologia de diverses creences hi sigui present o introduir persones de diferents orígens (no només a l’entitat, sinó també en els llocs de presa de decisions).
 • El projecte presentat preveu la incorporació de la perspectiva intercultural en el seu desenvolupament a partir de la seva metodologia (disseny, implementació, seguiment i avaluació) i/o del contingut (atenent als objectius, activitats, valors que promou).

Per conèixer les especificitats de cada àmbit i programa, consulteu el següent enllaç.

Qüestions de manera transversal:

A títol d’exemple:

 • Difusió en mitjans digitals i en paper utilitzant diferents llengües.
 • Disseny del projecte en col·laboració amb associacions d’altres cultures del districte.
 • S’han dissenyat indicadors per calcular l’impacte específic del projecte sobre les persones segons el seu origen.
 • S’han previst mecanismes per resoldre les barreres d’accés.
 • L’entitat ha establert un posicionament públic clar de reconeixement de drets, equitat i lluita per la no discriminació.
Al Document bàsic 2 de la sol·licitud:

Tot i que cal incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal al Document 2, hi ha en alguns apartats on hi consta de manera específica:

A) SOBRE L’ENTITAT

A l’apartat 3 “Breu descripció del/de la sol·licitant” s’inclou l’apartat “Interculturalitat i igualtat per raó d’origen, context cultural o religió a l’entitat”:

B) SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ

A l’ Epígraf 8 sobre “Perspectiva intercultural” heu d’explicar com s’aplica la perspectiva intercultural en el projecte presentat tant a nivell d’objectius, activitats, públic destinatari, valors, metodologia, etc. També caldrà tenir presents les situacions i condicions de persones d’origen diversos i contextos culturals i/o religiosos a l’hora de dissenyar el projecte:

Per a més informació sobre aquest criteri i la seva incorporació, consulteu:

  “Guia d’Assessorament Núm. 15: Com incorporar la perspectiva intercultural a les associacions“.

  Apartat de la web de l’Ajuntament de Barcelona sobre la Perspectiva Intercultural.

SESSIONS INFORMATIVES

Consulteu el calendari de sessions informatives
que ofereixen els diferents districtes i sectors a la web de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

NECESSITEU MÉS AJUDA

Entitats, som el vostre centre d’informació sobre la convocatòria general de subvencions BCN.
Responem les vostres consultes i dubtes a:

Si ens envieu un correu electrònic, si us plau afegiu l'assumpte: "Consulta Subvencions 2022".