REFORMULACIÓ: PAS A PAS

Us acompanyem pas a pas per tal de realitzar la reformulació del vostre projecte.

Un cop publicada al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) la resolució provisional d’atorgament i denegació de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, s’inicia un termini de 10 dies hàbils per presentar la reformulació del projecte. 

Però, a que ens referim quan parlem de reformulació? En quins casos cal presentar la reformulació? Quin document hem d’omplir? Com ho hem de presentar?

A continuació, us expliquem el pas a pas per tal de realitzar la reformulació del vostre projecte. Us recomanem també consultar el recull de respostes a les preguntes més freqüents del procés d’atorgament i reformulació:

  Preguntes freqüents sobre la resolució provisional

El primer pas és consultar la resolució provisional per comprovar si la o les sol·licituds de subvenció que vau presentar han estat atorgades o denegades. 

Enguany, amb data 27 de maig, s’ha publicat al BOPB la resolució provisional de la Convocatòria del 2022. Podeu accedir-hi a través de la pròpia pàgina de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona o bé a través del següent enllaç:

  Resolució provisional subvencions de l’Ajuntament de BCN 2022

En aquest document hi apareixen tots els projectes presentats en format taula i ordenats per òrgans gestors. De cada un s’especifica:

 • NIF
 • Nom de la persona física o jurídica
 • Nom del projecte
 • Programa
 • Codi subvenció
 • Punts obtinguts
 • Proposta d’import a atorgar
 • Documentació a aportar (si és el cas)
 • Subvenció pendent de justificar
 • Motiu de la denegació provisional o inadmissió (en cas que la sol·licitud no hagi estat atorgada provisionalment)

Podeu trobar de forma ràpida el vostre projecte cercant amb el buscador el nom de la vostra entitat (Ctr+F i escriure el nom o NIF). Serà important que consulteu la proposta d’import a atorgar que figura al o als projectes que vau presentar.

Un cop consultada la resolució provisional i la proposta d’import a atorgar pot ser que ens trobem amb diverses situacions:

 • Ens han atorgat la totalitat de l’import que vam sol·licitar
 • Ens han atorgat un import inferior al que vam sol·licitar
 • No ens han atorgat res, ja que han denegat o inadmès la sol·licitud

En cas que us hagin atorgat la totalitat del que vau sol·licitar, no caldrà que realitzeu cap acció. Però, en cas que la proposta d’import a atorgar sigui inferior al sol·licitat i sempre que això afecti l’execució del projecte, us recomanem presentar la reformulació. Per tant, la reformulació s’ha de presentar per aquelles sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment en què l’import atorgat és menys a l’import sol·licitat a la instància de sol·licitud que vau tramitar al gener.

Per exemple: En el moment de la sol·licitud vau presentar un projecte amb un cost total de 5.000€, dels quals vau demanar 2.500€ de subvenció. Un cop publicada la resolució provisional, veieu que l’import proposat a atorgar al vostre projecte és de 1.800€. En aquest cas, caldria dur a terme la reformulació del pressupost per adaptar-lo a aquest import. 

Els requisits que ha de cumplir la reformulació són:

 • Ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació del projecte.
 • No pot comportar una modificació substancial del projecte que pugui afectar la valoració efectuada d’aquest.
 • La reformulació es fa per “ajustar els compromisos i condicions de la subvenció atorgable”. El que canvia és l’import de la subvenció municipal, s’han d’ajustar de nou els ingressos i les despeses. Però no ha de canviar el finançament aportat per l’entitat.

Per tant, és important tenir en compte que per norma general l’import màxim a reformular, en aquest moment, serà la diferència entre l’import sol·licitat a subvenció i l’import atorgat.

Seguint l’exemple anterior:

Cost del projecte inicial: 5.000€
Sol·licitud de subvenció: 2.500€
Import atorgat: 1.800€
Diferència: – 700€

Reformulació: 5.000€ – 700€ = 4.300€
Cost total del projecte reformulat: 4.300€

Si no presenteu la reformulació del vostre projecte en el termini fixat, els òrgans gestors suposaran que executareu el projecte d’acord amb el que vau presentar a la sol·licitud i, per tant, a l’hora de realitzar la justificació es valorarà aquest import inicial. Per aquest motiu és molt important presentar la reformulació dins del període establert.

Tot i això, teniu la possibilitat de presentar modificacions del projecte durant l’execució d’aquest (és a dir, durant el termini de realització del projecte, mai un cop aquest ha finalitzat). En aquest cas, les modificacions seran valorades pels òrgans gestors corresponents i hauran de ser aprovades o denegades.

Un altre aspecte a tenir en compte és que, com a novetat, la Convocatòria del 2022 estableix el següent:

Per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat, amb la corresponent reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada.

En aquest text, quan es parla de projecte subvencionat fa referència al projecte inicialment presentat o bé la seva reformulació aprovada en el cas que se li hagi atorgat un import inferior al sol·licitat. Per aquest motiu és important que presenteu la reformulació del projecte, ja que l’import total que hi figuri és el que servirà de base per calcular aquest percentatge.

També, cal que tingueu present que s’estableix un màxim d’un 10% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat o reformulat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada. En aquest cas, no es produiria la reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han complert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

Us recomanem utilitzar la següent plantilla per comprovar quin és aquest marge de desviació en base el vostre projecte reformulat o inicial i què implicaria cada % de desviació:

  Plantilla de suport pel càlcul reformulacions i desviacions, informació basada en el material divulgatiu preparat per la La cooperativa La Fàbric@ per el projecte “Nou Barris Digital”.

Un cop tenim clar si cal que reformulem o no el nostre projecte arriba el moment d’omplir el document de reformulació del projecte.

Enguany, l’Ajuntament de Barcelona facilita un model per sol·licitar la reformulació del projecte. No és obligatori utilitzar aquest model tot i que sí que us ho recomanem. El podeu descarregar a través dels següents enllaços:

Document de reformulació del projecte (format odt)

Document de reformulació del projecte (format word)

En cas que sigui necessari, podeu completar aquest document presentant el Document 2-Descripció del projecte, amb els canvis respecte el projecte inicial.

A continuació, repassem com omplir el document de reformulació del projecte.

El primer apartat és referent a les dades de la persona física o jurídica sol·licitant i del projecte subvencionat. Podeu consultar en aquesta FAQ: On trobem el codi de subvenció?

En el següent apartat cal tornar a indicar l’import sol·licitat inicialment així com l’import atorgat, constatant que és inferior i que accepteu aquesta diferència.

A continuació, haureu de detallar quines són les modificacions que es realitzaran en aquesta reformulació del projecte. Tingueu present que els canvis no  poden ser substancials ni que modifiquin els objectius del projecte inicial. També hi heu de fer constar el pressupost total del projecte un cop feta la reformulació i signar digitalment el document, amb la signatura del o la representant legal de l’entitat.

En la segona pàgina del document en l’apartat “13. Pla de viabilitat econòmica del projecte-Pressupost general” és on heu de desglossar el pressupost del projecte inicial i a reformular. 

Primerament, s’han d’introduir les dades de les despeses i ingressos previstos inicialment, és a dir, aquells que vau fer constar en el pressupost presentat en la sol·licitud de la subvenció. I a continuació, cal que detalleu les despeses i ingressos en base l’import a reformular.

Pel que fa als ingressos, caldrà que en l’apartat de Subvencions municipals en la columna d’Import reformulat hi figuri l’import que consta en la resolució provisional. I referent a les despeses, tingueu en compte que cal que els imports de les partides tinguin coherència entre el previst i el reformulat.

Hi ha una tercera columna on hi figura la diferència entre els imports prevists i els reformulats, així com és calcula el percentatge de desviació. A més, és imprescindible que el balanç final de l’import reformulat sigui 0 i que es produeixi la mínima desviació possible.

ATENCIÓ!

En el cas del document en format word, els requadres ombrejats no s’han d’omplir manualment ja que són fórmules que es calculen de forma automàtica. En el cas del document en programari lliure (odt), caldrà que introduïu manualment tots els camps.

Un cop ja teniu preparat el document de reformulació del projecte subvencionat, arriba el moment de presentar-lo a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. 

Tal com s’estableix a les bases i a la Convocatòria, la sol·licitud, la justificació i l’annexió de documentació de la subvenció s’ha de fer per via telemàtica utilitzant el certificat digital (Certificat FNMT de representant de persona jurídica i qualsevol altre certificat acreditat per entitats oficials de certificació o bé IDCat/IDCat Mòbil del representant legal de l’entitat). Consulteu l’Especial TJ sobre el certificat digital per tenir-ne més informació. 

Per tal de presentar-ho, cal accedir al tràmit corresponent:

  Tràmit online Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat.

Quan hagueu accedit al tràmit i us hagueu identificat amb el vostre certificat digital, us trobareu amb les següents opcions:

Cal seguir els passos següents:

 1. Dins de l’apartat “Annexió de documents a sol·licituds enregistrades” cal clicar el botó “Continuar”. 
 2. S’obrirà una pàgina que conté un formulari, el qual haureu d’omplir amb les dades de la persona sol·licitant (de la persona jurídica en cas d’entitats o de persona física) i les dades de la persona representant. Una altra dada que se sol·licita és el número de referència del tràmit corresponent al projecte que voleu reformular. Aquest número consta al justificant de la sol·licitud de la subvenció que vau presentar, a l’apartat de “Dades de la sol·licitud”, i té el format següent: XXXXXXXX-XX. Un cop l’heu introduït, podeu clicar “Continuar” i confirmar de nou que les dades siguin correctes. 
 3. A continuació, podeu adjuntar la documentació corresponent, en aquest cas el document de reformulació del projecte en format pdf. En l’espai de descripció, us aconsellem posar només una o un parell de paraules i que siguin sense accents. 
 4. En clicar “Continuar” us apareixerà una pantalla amb les dades del sol·licitant i la documentació annexada i podeu finalitzar el tràmit clicant al botó “Enviar”. Un cop enviat, la vostra reformulació enregistrada. Us recomanem descarregar el justificant que es genera de forma automàtica. 
 5. Tingueu en compte que en cas que s’aprovi la reformulació no es notificarà ja que s’aplica el silenci administratiu. En el cas de ser rebutjada, sí que se us notificará.

 

RECORDEU:

Tingueu present que en el moment d’entregar els documents, es demana que siguin en format PDF. Us facilitem, per si us cal, l’enllaç d’una eina d’Internet que us permet canviar el format, comprimir i unir diversos arxius: ilovePDF

També, per evitar errors en el tràmit, és important que el títol dels arxius no siguin excessivament llargs ni continguin punts, punts i coma, guions, caràcters especials com “<“, “>” o “&”, etc. La longitud sense l’extensió “.PDF” ha de tenir entre 4 i 30 caràcters.

Per a més informació sobre com tramitar l’annexió de documents, consulteu:

  “Guia de presentació de documentació addicional” elaborada per l’Ajuntament de Barcelona.

  Guia “Subvencions a punt“ elaborada per Nou Barris Digital.

NECESSITEU MÉS AJUDA

Entitats, som el vostre centre d’informació sobre la convocatòria general de subvencions BCN.
Responem les vostres consultes i dubtes a:

Si ens envieu un correu electrònic, si us plau, feu-ho amb l'assumpte: "Consulta Subvencions 2022".