TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Acte de presentació del informe Panoràmic 2017
Dia: Dijous 20 de setembre
Hora: de les 18 h a les 19.30 h
Lloc: Reial Cercle Artístic (Carrer dels Arcs, 5) Mapa per arribar-hi.

L’acte constarà de 3 moments principals:

Formulari d'inscripció

* camp obligatori


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Consell d'Associacions de Barcelona, amb CIF G64629538 i domicili social a C. Princesa núm. 6 ppal. 1ª de Barcelona, inscrita al Registre d'Associacions amb el núm. 595 l'informa que amb la complementació d'aquest formulari i d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu al tractament de les dades personals de les persones físiques autoritzeu que les vostres dades personals siguin tractades pel Consell d’Associacions de Barcelona amb la finalitat d’informar-vos sobre serveis, activitats i informacions associatives que ofereix des de Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions, comprometent-se a tractar-les de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. També consenteix a què les citades dades siguin conservades pel Consell d'Associacions pel temps necessari per a donar compliment a les finalitats de la seva recollida, per tant, finalitzada aquesta es procedirà a la seva cancel·lació i eliminació.
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.
Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació al tractament dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic del Consell d'Associacions de Barcelona: associacions@cab.cat o bé a la direcció postal indicada a l’inici d’aquesta clàusula.
En cas de considerar-ho convenient, també podeu dirigir-vos a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.

En marcar aquesta casella accepteu expressament la política de protecció de dades personals. (* Camp obligatori)

DRET D'IMATGE

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, El Consell d'Associacions de Barcelona sol·licita el seu consentiment per a enregistrar la seva imatge i publicar-la a les xarxes habituals de l'entitat (web, facebook, twitter...) amb la finalitat de difondre els serveis i recursos de Torre Jussana i serveis de l'ens gestor, El Consell d'Associacions de Barcelona.
El present consentiment i autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.
Els recordem que per exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició supressió, portabilitat, limitació al tractament i  dret a no ser objecte de decisions individualitzades que contempla la normativa aplicable pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita al Consell d’Associacions de Barcelona, Av. Cardenal Vidal i Barraquer 30, 08035 Barcelona - Ref. Protecció de dades, o bé per correu electrònic a  associacions@cab.cat

En marcar aquesta casella accepteu expressament la política de cessió d'imatges.

Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI PER A CONSULTES PRESENCIALS I PER TELÈFON
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!