TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Normativa del servei de difusió de demandes de voluntariat

Per a publicar una demanda de voluntariat en el web de Torre Jussana www.bcn.cat/tjussana és necessari complir amb els següents requisits:

 • Ser una organització legalment constituïda amb seu social a Barcelona ciutat, dotada de personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i desenvolupar programes en el marc de les activitats d'interès general (recollides en l'article 4 de la Llei 6/1996, de 15 de gener del Voluntariat (BOE 17 de gener de 1996): activitats assistencials, de ser­veis socials, cíviques, educatives, culturals, científiques, esportives, sanitàries, de cooperació al desenvolupament, de defensa del medi ambient, de defensa de l'economia o de la recerca, de desenvolupament de la vida associativa, de promoció del voluntariat, o qualsevol altres de natu­ralesa anàloga.
 • Aportar crides de voluntariat ben definides que continguin: informació del perfil, requisits, paper de la persona voluntària dins l'entitat, tasques i temps de dedicació.

En cas de no complir amb la normativa del servei, Torre Jussana es reserva el dret de difondre les demandes de voluntariat enviades.

La teva entitat està al corrent de la legislació i dels deures que té com a gestora de persones voluntàries? La Llei 6/1996, de 15 de gener del Voluntariat obliga a les associacions que gestionen voluntariat assumir el compromís de complir els deures que regula la mateixa Llei:

 • Complir els compromisos adquirits amb els voluntaris en l'acord d'incorporació a l'organització.
 • Acreditar la subscripció d'una pòlissa d'assegurança, adequada a les característiques i les circumstàncies de l'activitat desenvolupada pels voluntaris, que cobreixi els riscos d'accident i malaltia derivats directament de l'exercici de l'activitat voluntària, amb les característiques i pels capitals assegurats que s'estableixin reglamentàriament.
 • Cobrir les despeses derivades de la prestació del servei i dotar els voluntaris amb els mitjans adequats per al compliment de les seves comeses.
 • Establir els sistemes interns d'informació i orientació adequats per a la realització de les tasques que s'encarreguin als voluntaris.
 • Proporcionar als voluntaris la formació necessària per al desenvolupament correcte de les seves activitats.
 • Garantir als voluntaris la realització de les seves activitats en les degudes condicions de seguretat i higiene d'acord amb el tipus i les característiques d'aquestes activitats.
 • Facilitar al voluntari una acreditació que l'habiliti i l'identifiqui per al desenvolupament de la seva activitat.
 • Expedir als voluntaris un certificat que acrediti els serveis prestats.
 • Dur un registre d'altes i baixes del personal voluntari.
 • Si no hi ha cap indicació per part de l'entitat convocant les ofertes es retiraran del web al cap d'un mes d'haver estat publicades.

Escriu-nos a tjussana@bcn.cat

Torna a les ofertes de voluntariat

Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI PER A CONSULTES PRESENCIALS I PER TELÈFON
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!