TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Ofertes de treball

Director/a - SETEM Catalunya

Enviar CV's a rafacabanes@consolidar.es fins el 29-03-2019

Entitat

SETEM Catalunya som un grup de persones que ens movem per a transformar el món. SETEM Catalunya som una organització no governamental de solidaritat internacional, independent i participativa que, juntament amb organitzacions del Sud, sensibilitzem la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, en denunciem les causes i promovem transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més just i solidari.

Descripció general

La Direcció és la persona que té com a missió gestionar SETEM Catalunya en dependència de la Junta Directiva sempre tenint en compte la voluntat de les sòcies membres, qui decideixen en assemblea el rumb de l’entitat, amb el pla estratègic com a full de ruta, construït i consensuat de manera col·lectiva per les persones membres de l’entitat.

És la persona encarregada de liderar i acompanyar l’equip tècnic de l’entitat tenint present els diferents òrgans de presa de decisions. Vetlla pel bon funcionament i desenvolupament de les professionals de l'entitat tenint en compte el bé individual però també el bé comú tant de l’equip com de la resta de l’associació.

Funcions

 • Orientar, formular i fer el seguiment del pla estratègic de l’entitat aprovat per l’Assemblea General:
  • Interpretant els valors de l’entitat i fent el seguiment de la seva coherència amb els comportaments de tota l’organització.
  • Seguint els objectius estratègics aprovats i avaluant la seva contribució a l’assoliment de la missió.
  • Planificar i fer operatius els eixos estratègics definits:
  • Proposant a la Junta Directiva els projectes que es duran a terme anualment, d’acord a les línies estratègiques definides.
  • Dirigint, avaluant i fent seguiment de la implementació dels projectes anuals aprovats per l’Associació.
  • Dinamitzant l’elaboració i fent seguiment del Pla Operatiu Anual d’acord als eixos estratègics de l’Associació.
  • Vetllant per la cooperació i inter-relació dels diferents projectes i àmbits de l’Associació.
  • Supervisió dels marcs lògics dels diferents projectes.
 • Supervisió econòmica
  • Dinamitzant l’elaboració i proposta preliminar del pressupost anual.
  • Controlant i supervisant el compliment del pressupost aprovat per l’Assemblea.
  • Analitzant les possibles desviacions pressupostàries i realitzant les propostes per a la seva correcció.
  • Avaluant periòdicament l’evolució econòmica i financera de l’entitat.
  • Gestionant i coordinant les activitats d’obtenció de recursos econòmics de l’associació, fons privats i subvencions. Elaboració del pla de finançament.
 • Representació institucional de l’Associació:
  • Representant a la Junta Directiva, d’acord amb les delegacions i facultats que li siguin atribuïdes.
  • Interlocutant i negociant amb administracions públiques, finançadores i entitats privades.
  • Participant en espais, jornades i activitats generals d’interès per a l’Associació.
  • Afavorint i garantint les relacions amb d’altres grups d’interès, com ara altres entitats del tercer sector, generant aliances de col·laboració.
  • Seguint i mesurant l’impacte institucional de SETEM Catalunya.
 • Gestionar el model organitzatiu de l’associació:
  • Efectuant i fent complir els acords de la Junta Directiva, de qui depèn directament.
  • Fent d’enllaç entre la Junta Directiva i l’equip tècnic, per tal de garantir la governança de l’Associació.
  • Establint, revisant i avaluant processos i procediments interns de funcionament.
  • Generant un clima de confiança i afavorint la cohesió i el treball en col·laboració entre tots els grups/cercles de l’Associació.
  • Orientant i planificant l’organització del treball, de les diferents àrees i el seguiment de l’activitat de l’equip tècnic, tot definint les seves funcions i responsabilitats, i assegurant la comunicació de la informació clau per al bon funcionament.
  • Avaluant i analitzant les competències força, les àrees de desenvolupament, i les necessitats de cada membre de l’equip i del conjunt.
  • Acompanyant l’equip, a cada membre individualment i en grup, en el seu procés de desenvolupament i millora contínua.
  • Participació en els processos de selecció i en l’acollida i el pla d’avaluació de la treballadora entrant.

Competències requerides

Competències bàsiques i tècniques

 • Experiència en gestió en el món associatiu.
 • Coneixements econòmics i financers.
 • Coneixements de direcció estratègica.
 • Coneixements i tècniques en gestió d’organitzacions.
 • Coneixement en l’àmbit dels drets humans, la justícia global, la solidaritat internacional, la sensibilització, la incidència política, economia social i solidària i perspectiva feminista i ecologista.
 • Dominar llengües catalana i castellana: nivell C1 en comprensió, parla i escriptura.
 • Comptar amb un nivell alt de llengua anglesa: mínim B2
 • Dominar informàtica a nivell usuari (ofimàtica).

Competències transversals

 • Situar-se en el context: capacitat per identificar, avaluar i comprendre les característiques, els requeriments, les normes de cada situació que viu l’organització i l’entorn, amb l’objectiu d’assolir un òptim compliment de les responsabilitats i funcions.
 • Visió estratègica: capacitat per projectar l’organització cap al futur, realitzant una anàlisi que contempli l’impacte dels canvis de l’entorn i identificant les amenaces i oportunitats i les seves implicacions. Aprofitar els recursos i les capacitats de l’organització per definir estratègies a curt, mig i llarg termini i alhora que serveixin per superar les amenaces i millorar les debilitats.
 • Pensament analític i crític: capacitat per identificar i comprendre una situació o problema complex i no evident, ser capaç d’interrelacionar els seus comportaments i reconèixer les causes i les seves implicacions. Establir interrelacions i vincles causals entre situacions i/o problemes que aparentment no estan connectats.
 • Comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara i efectiva mantenint una actitud assertiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. Utilitzar l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques.
 • Relació interpersonal, treball en equip i lideratge: capacitat d’establir vincles de respecte i confiança i de treballar de forma cooperativa i coordinada tant amb les persones de l’organització com amb la resta de professionals i institucions externes, mantenint una actitud assertiva en les relacions i exercint un lideratge participatiu.
 • Organització i planificació estratègica: capacitat per definir les fases, processos, activitats i els terminis, així com d’avaluar els recursos necessaris per realitzar les funcions com directiu/va. Capacitat per avaluar i fer seguiment dels plans, metodologies, sistemes i processos de les àrees clau de l’organització i contribuir a assolir el màxim nivell de rendiment de tot l’equip.
 • Negociació: capacitat per cercar el consens davant d’una situació en la que existeixen necessitats, interessos i posicionaments diferents, utilitzant arguments clars i suficients encaminats a assolir acords satisfactoris, entre les persones implicades, que permetin assolir els millors resultats per a tota l’organització.
 • Gestió de situacions d’estrès i de les emocions: capacitat per identificar, avaluar i resoldre situacions de pressió, conflictives i/o problemàtiques, cercant aquelles estratègies que assegurin el benestar de totes les persones implicades, així com les solucions més òptimes.
 • Habilitat per identificar, comprendre i controlar les emocions, buscant estratègies adequades pel seu control i superació, així com aconseguir el control de l’expressió física que les acompanya.
 • Iniciativa i proactivitat: capacitat de dur a terme les funcions i tasques inherents al seu càrrec, tot creant noves oportunitats, generant idees i abordant els potencials problemes amb confiança, seguretat i sense necessitat de supervisió constant.
 • Creativitat i innovació: capacitat que permet identificar, plantejar i resoldre problemes de manera rellevant i divergent. És l'habilitat d'establir relacions de coneixement diferents, fer noves preguntes i donar respostes originals.
 • Compromís: voluntat d’establir una relació compromesa i de llarga durada amb l’entitat.

Requisits formatius i d’experiència

Formació reglada: imprescindible Grau o Llicenciatura universitaris.

Experiència

 • En gestió d’organitzacions i d’equips de treball.

Condicions laborals

 • Jornada laboral: 35 hores setmanals.
 • Contracte: Indefinit.
 • Sou: 28.500 € bruts anuals.
 • Data d’incorporació prevista: 1 d’abril de 2019.

Contacte

El procés de selecció el porta externament la consultoria Consolidar. Interessats en la vacant enviar la seva candidatura a rafacabanes@consolidar.es

Com publicar una oferta de feina?
Envia un correu electrònic amb l’oferta en un arxiu de text a tjussana@bcn.cat
TJ et recorda
Segueix-nos!
Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI PER A CONSULTES PRESENCIALS I PER TELÈFON
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30